Οικογενειακή Θεραπεία

Η πράξη του ενός είναι η πράξη του άλλου

Helm Stirling

Η οικογενειακή θεραπεία αποτελεί μια μορφή ψυχοθεραπείας η οποία πραγματοποιείται σε συνεδρίες με τη συμμετοχή όλων των μελών της οικογένειας. Η οικογενειακή θεραπεία βασίζεται στη συστημική θεωρία, βάσει της οποίας σύστημα είναι ένα σύμπλεγμα αλληλοεπηρεαζόμενων και αλληλοεξαρτώμενων μεταξύ τους στοιχείων. Κάθε αλλαγή σε κάποιο στοιχείο του συστήματος επιφέρει αλλαγές σε ολόκληρο το σύστημα.

Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία - Άγγελος Παπαλούδης

Τι είναι η οικογενειακή θεραπεία;

Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία είναι μια θεραπευτική διαδικασία η οποία αντιμετωπίζει την οικογένεια σαν σύνολο, αντί να εστιάζει στις ατομικές εμπειρίες του κάθε μέλους. Σε αντίθεση με την ατομική ψυχοθεραπεία, η οικογενειακή θεραπεία ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της οικογένειας, όποτε αυτό είναι εφικτό.

Αντιμετωπίζοντας την οικογένειας ως ένα σύστημα, η ολιστική προσέγγιση της οικογενειακής θεραπείας επιδιώκει να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια των συγκρούσεων, αναπτύσσοντας ένα περιβάλλον που βελτιώνει την ψυχική υγεία και την καθημερινότητα των μελών της οικογένειας.

Σε ποιους απευθύνεται η οικογενειακή ψυχοθεραπεία;

Η οικογενειακή θεραπεία απευθύνεται στα μέλη μιας οικογένειας που αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά τόσο το σύνολό της όσο και κάποιο μέλος συγκεκριμένα, ωστόσο επηρεάζει την ψυχική υγεία όλων των υπολοίπων. Σημαντικές αλλαγές, όπως το διαζύγιο, ένας νέος γάμος ή η μετακόμιση, μπορούν επίσης να οδηγήσουν στην ανάγκη για οικογενειακή θεραπεία.

Επιπροσθέτως, όταν προκύπτουν θέματα συμπεριφοράς σε παιδιά ή εφήβους, η οικογενειακή ψυχοθεραπεία μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τους γονείς, ώστε να δώσουν νόημα σε αυτές τις δυσκολίες και να αναπτύξουν από κοινού αποτελεσματικές στρατηγικές χειρισμού αυτών των δυσκολιών.

Ποια είναι τα οφέλη της οικογενειακής θεραπείας;

Τα οφέλη της οικογενειακής θεραπείας επεκτείνονται πολύ πέρα από την επίλυση των συγκρούσεων. Μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των οικογενειακών ζητημάτων επιφέρει πολύ περισσότερα οφέλη, μερικά εκ των οποίων είναι:

Ενθαρρύνει την ανοιχτή και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών.
Οι οικογένειες μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις συνεργατικά.
Συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση του θυμού, μειώνοντας τις συγκρούσεις.
Προσφέρει σημαντική υποστήριξη κατά τη διάρκεια σημαντικών αλλαγών.
Συντελεί στην καλύτερη αντιμετώπιση μελλοντικών ζητημάτων από κοινού.
Ενθαρρύνει την ατομική ανάπτυξη στα πλαίσια της οικογένειας.

Ποια είναι η συχνότητα και η διάρκεια των συνεδριών;

Κάθε συνεδρία διαρκεί περίπου 90 λεπτά. Ο καθορισμός της συχνότητας και της διάρκειας των συνεδριών συναποφασίζεται και αποτυπώνεται στο θεραπευτικό πλάνο που συνδιαμορφώνουμε από κοινού.

Υπάρχει η δυνατότητα συν-θεραπείας με την παρουσία δυο θεραπευτών.